OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VAŠE ÚDAJE SÚ V BEZPEČÍ

Pokiaľ ste našim klientom alebo návštevníkom webovej stránky, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu, preto sa zoznámte zo zásadami a právami v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Spoločnosť GB s.r.o., IČO 47523239, so sídlom Nám. SNP 96, 976 13 Slovenská Ľupča, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 25627/S.

Prevádzkujeme webovú stránku www.kariernykompas.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správa, t.j. určujeme,  ako budú osobné údaje spravované a za akým účelom, po akú dlhú dobu. Sú spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.
Rozsah osobných údajov a účel spracovania
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami z nasledujúcich dôvodov:

Poskytovanie služieb, plnenie dohody, vedenie účtovníctva

Vaše osobné údaje potrebujeme k plneniu svojich záväzkov voči Vám a to najmä pri kontaktovaní Vás v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, zaslaniu informácií o poskytovanej službe (individuálne poradenstvo, tréningy, workshopy, on-line poradenstvo) v oblasti kariérového poradenstva, ako aj vystavení faktúry s Vašimi údajmi k platbe.

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do mailu michaela@kariernykompas.sk alebo návštevou na stránke www.kariernykompas.sk a vyplnením kontaktného formulára. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno, priezvisko, adresa, číslo účtu.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov tretím stranám a do tretích krajín. Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Spracúvanie osobných údajov a vaše práva

Ako dotknutá osoba máte právo požiadať nás o prístup k vašim údajom a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Pokiaľ sú vaše údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali. Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí plnenia máte „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: napíšete na kontaktný e-mail: michaela@kariernykompas.sk .

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, a to v prípade ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme vám ich poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely. Prevádzkovateľ vám na vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie vašich osobných údajov.

Facebook
Instagram
LinkedIn