Dobre spracovaný životopis Vám otvorí cestu k vytúženému zamestnaniu. Zle spracovaný životopis Vám ju naopak zatvorí.

Len málokto dokáže mať nadhľad na seba pri písaní vlastného životopisu. Často krát sa klienti držia formálnych úprav a formulácií mysliac si, že sú predpísané a nevyhnutné. Tvorba životopisu je však v prvom rade tvorivá práca, v ktorej je potrebné využiť všetky informácie o sebe, o svojich zručnostiach, skúsenostiach. Pritom by klienti mali mať na zreteli svoje kariérové smerovanie a informácie o konkrétnej pracovnej pozícii. Táto služba je na pomedzi kariérového a personálneho poradenstva.

Ako dokázať napísať životopis, ktorý by vystihoval Vašu podstatu a „predal“ čo viete?

Priebeh konzultácie životopisu:

  • vedený rozhovor s prvkami kariérového poradenstva a prípravy na pracovný pohovor (zistenie čo očakáva klient od pracovnej pozície, čo by chcel životopisom povedať zamestnávateľovi, aké skúsenosti má za sebou, mapovanie klientových silných stránok, záujmov, potrieb…)
  • odborné poradenstvo ku konkrétnym obsahovým náležitostiam životopisu, formuláciám a formálnej úprave, brainstorming k možnostiam úpravy
  • spätná väzba na motivačný list, brainstorming úpravy tohto dokumentu, šitého na mieru profesijnému profilu klienta

Písanie životopisu je dlhodobejší proces a preto si vyžaduje samostatnú tvorivú prácu klienta medzi stretnutiami. Rozsah spolupráce závisí od úrovne informácií klienta o sebe a pracovnej pozícií, od stavu a náročnosti spracovaného životopisu. Zvyčajne sú nevyhnutné minimálne dve konzultácie.