Všeobecné obchodné podmienky

 

I. Úvodné ustanovenia

1.1 GB, s. r. o., IČO: 47 523 239, so sídlom: Nám. SNP 96, 976 13 Slovenská Ľupča, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 25627/S (ďalej len „Poskytovateľ“), vydáva Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) o poskytovaní svojich služieb, ktoré sú platné pre celé územie Slovenskej republiky.

1.2 VOP sa vzťahujú na poskytovanie Služieb, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Objednávateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

1.3 Pojmy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkovo-právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.

II. Definícia pojmov

2.1 Poskytovateľ – GB, s. r. o.

2.2 Objednávateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba

2.3 Služba – všetky produkty zverejnené na stránkach Poskytovateľa: odborné kariérové poradenstvo, realizácia workshopov, školení a seminárov, konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

2.4 Užívateľ – fyzická osoba, ktorá využíva Služby dodané Poskytovateľom, t.j. napríklad osobne alebo online sa zúčastní aktivity, ktorú si objednal Objednávateľ. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky potrebné informácie, potrebné k plnohodnotnému využívaniu objednanej služby, najmä zásady účasti na objednanej Službe. Objednávateľ sa zaväzuje, že pre Poskytovateľa zabezpečí všetky potrebné súhlasy Užívateľa, nevyhnutné pre riadne plnenie objednanej Služby.

2.5 Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá nevyužíva poskytované Služby v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.6 Cena – hodnota Služby, čiastka na úhradu, dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci Služby.

2.7 Oddeliteľnosť – neplatnosť niektorého ustanovenia VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

III. Predmet plnenia

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať odborné kariérové poradenstvo a všetky služby s ním súvisiace a tréningy prípravy na trh práce.

3.2 Poskytované služby:

3.2.1  Odborné kariérové poradenstvo – individuálne a skupinové

3.2.2  Pomoc pri orientácii na trhu práce

IV. Zakúpenie služby

4.1 Po doručení Online objednávky zo strany Objednávateľa je Objednávateľovi zo strany Poskytovateľa služieb sú zaslané na jeho e-mailovú adresu pokyny k úhrade konečnej ceny služby.

4.2 Po úhrade vystaví Poskytovateľ Objednávateľovi daňový doklad vo forme faktúry za poskytnuté služby. Všetky daňové doklady zasiela Poskytovateľ služieb Objednávateľovi elektronicky na adresu uvedenú Objednávateľom v Online objednávke, s čím Objednávateľ akceptáciou týchto VOP súhlasí. Úhradou ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa uvedený v e-mailových pokynoch.

V. Storno služby

5.1 V prípade, že sa nebude Objednávateľ (resp. Užívateľ) môcť zúčastniť aktivity, na ktorú sa prihlásil, je po dohode s kariérovým poradcom/lektorom možný presun na iný termín.

5.2 V prípade, že sa Objednávateľ (resp. Užívateľ) nezúčastní aktivity z akéhokoľvek dôvodu a neoznámi svoju neúčasť podľa odsekov 5.3 a 5.4 tohto článku, tak Objednávateľ nemá nárok na vrátenie ceny za modul tréningu alebo workshopu a v prípade neúčasti na celej aktivite za celú aktivitu.

5.3 Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od (Objednávky) odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní odo dňa jej uzavretia.

5.4 Zrušenie / zmena termínu individuálnej hodiny kariérového poradenstva alebo mentoringu sa musí uskutočniť do 48 hodín pred dohodnutým termínom, inak bude Služba účtovaná ako dodaná.

VI. Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať informácie týkajúce sa objednanej služby, ako i oboznamovať Objednávateľa so zmenami súvisiacimi s poskytovaním služieb.

6.2 Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do Služieb a týchto VOP. Zmeny poskytovania Služieb a VOP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VOP budú Objednávateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na webovom sídle Poskytovateľa (www.zuzanazahradnikova.sk) alebo prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v Prihláške.

6.3 Ak Objednávateľ najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní Služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené Objednávateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.

6.4 Objednávateľ (resp. Užívateľ) berie na vedomie a súhlasí s tým, že: a) počas aktivity sa bude riadiť pokynmi a informáciami oznámenými Poskytovateľom; b) poskytne Poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre riadne plnenie objednanej Služby.

6.5 Objednávateľ (resp. Užívateľ) sa okamihom začatia užívania Služby zaväzuje, že ju bude užívať v súlade s VOP, všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Poskytovateľa. Porušenie VOP Objednávateľom (resp. Užívateľom) oprávňuje Poskytovateľa k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania Služieb. Ak bude prístup k Službám z dôvodu preukázaného porušenia VOP Objednávateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, pričom nárok Poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

6.6 Objednávateľ sa zaväzuje uviesť v Online objednávke pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných a kontaktných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej Prihláške Objednávateľa a Objednávateľ zodpovedá za tým spôsobenú škodu Poskytovateľovi.

VII. Zmena poskytovania Služieb

7.1 V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú Poskytovateľovi zabezpečiť objednanú Službu, je Poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jej zmenu alebo Službu zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.

VIII. Reklamácia

8.1 Reklamáciu na službu treba uplatniť na mieste a vo chvíli, keď reklamovateľná situácia vznikla.

8.2 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, vzniknuté prerušením poskytovania Služieb podľa Objednávky alebo VOP Objednávateľovi (resp. Užívateľovi).

IX. Ochrana osobných údajov

9.1 Osobné údaje Objednávateľa (resp. Užívateľa) sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (General data Protection Regulation) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25. mája 2018.

9.2 Poskytovateľ (v zmysle uvedených právnych úprav ako Prevádzkovateľ) spracúva osobné údaje Objednávateľa (resp. Užívateľa), ktorý je fyzickou osobou, v nevyhnutne nutnom rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo ako aj ďalšie údaje uvedené v prihláške (ďalej len ako „osobné údaje“) na právnom základe za účelom poskytnutia Služby. Osobitný súhlas Objednávateľa (resp. Užívateľa) sa v tomto prípade nevyžaduje.

9.3 Kompletné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je sprístupnený na webovom sídle (www.kariernykompas.sk).

X. Riešenie sporov

10.1 Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.2 Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

10.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

11.2 Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovom sídle Poskytovateľa (www.kariernykompas.sk). Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.04.2020.

Facebook
Instagram
LinkedIn